SME Automation Process

Hãy tham gia với chúng tôi tại Webinar cùng với OnRobot và Techman Robot vào lúc 10:00-11:00 ngày 27/8/2020 

➡️ Để nghe các chuyên gia chia sẻ về các công nghệ mới về Tay Gắp (Gripper) và Cobot. 
➡️ Để thấy các ứng dụng thực tiễn 
➡️ Để được giải đáp và tư vấn về các vấn đề khi sử dụng