Tag: Nhiễu sóng điện từ

EMI trong thử nghiệm từ trường

EMI là gì? EMC: Các sản phẩm điện tử có thể hoạt động tốt trong môi trường điện từ và sẽ không can thiệp vào hệ thống và thiết bị khác EMI: Sản phẩm điện tử phát ra sóng điện từ, can thiệp vào các thiết bị khác. Bao gồm cả dẫn truyền và thử […]